Privacyverklaring

Privacyverklaring

IKfinance, gevestigd Kerkdelstraat 2 Slenaken is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

IKfinance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan  contact met ons op, en dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

IKfinance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contact met u op te nemen via telefoon of email.
  • Infomatie aan u te verstrekken over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • U de mogelijkheid te bieden een account te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming:

IKfinance neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen,  zonder dat daar een mens (een medewerker van IKfinance) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

IKfinance bewaart uw persoonsgegevens verkregen via onze contactformulieren niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor Personalie, emailadres en telefoonnummer een bewaartermijn van twee jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

IKfinance deelt geen persoonsgegevens met derden, indien dat niet nodig is om de diensten ten uitvoering te brengen.

Cookies en vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

IKfinance gebruikt standaard cookies of vergelijkbare technieken.

Social Media:


Op deze site zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.

Leest u de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verkerking van uw persoonsgegevens door IKfinance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een onder, door u genoemde organistatie te sturen:

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

awa.ikfinance@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IKfinance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:


IKfinance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens verzonden via de website van IKfinance worden versleuteld verstuurd via SSL. Alle e-mailverkeer wordt beveiligd door AVG – Antivirus Software. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via awa.ikfinane@gmail.com.